ANUNŢ CONCURS/EXAMEN PENTRU FUNCŢIE DE CONDUCERE

NOTIFICARE: amanare concurs

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: loc.CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor funcţii specifice comitetului director, conform HG NR.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordin nr. 284/12.02.2007:


Denumirea funcţie: Director financiar-contabil


Nivelul studiilor: – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil economic;
Vechimea necesară: – au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă: – în data de 12 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul spitalului;
 • Proba susţinerea proiectului de specialitate:- în data de 13 aprilie 2021, ora 9.00, la sediul spitalului;
 • Proba interviu: – în data de 13 aprilie 2021, ora 11.00, la sediul spitalului.
 • Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05.04.2021, la sediul spitalului, Biroul RUNOS.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-597453 intzerior 138.

MANAGER
Dr.MUREŞAN VASILE

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN
pentru funcția de
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 • a) cererea de înscriere;
 • b) copie de pe actul de identitate;
 • c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 • j) proiectul de specialitate;
 • k) Chitanța, taxa de participare la concurs. (se plătește la casieria spitalului)

BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR FINANCIR CONTABIL

 1.  Legea contabilităţii nr. 82/1991, (republicată şi actualizată);
 2.   Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabiltăţii instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, (actualizat);
 3.    LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(actualizată) privind achiziţiile publice
 4.    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (actualizată);
 5.   Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (actualizat);
 6.   Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (actualizat);
 7.   Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv (republicată şi actualizată);
 8.   Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul VII – Spitale (actualizată);
 9.   Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public (actualizat);
 10.   Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar (actualizat);
 11. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 12.   Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (cu modificările şi completările ulterioare);
 13. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice (actualizată);
 14. Ordonanţa de Urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
 15. Ordin nr. 1029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei locale (actualizat);
 16. Ordonanţă nr. 70/2002 privind administrarea unităţior sanitare publice de interes judeţean şi local (actualizată);
 17. HOTĂRÂRE nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 18. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 19. Ordin nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public (actualizat)
 20. Regulamentul UE nr.549/2013 al Parlamentului European si al consililui din 21 mai 2013, privind sistemul European de conturi naţionale şi regionale din UE.

TEME  PROIECT /LUCRARE

1.      Modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii publice
–         stabilirea procedurilor de achiziţii publice
–         metode de eficienţă ai utilizării stocurilor

 1. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului.