Legislatie si regulamente

ACTE NORMATIVE DE BAZA

MEDICAL

Contract colectiv de munca SCR 2023 – 2025

  • LEGEA NR. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății – Click aici

  • LEGEA NR. 46/2003, a drepturilor pacientului – Click aici

  • LEGEA NR. 321/2007, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă – Click aici

  • LEGEA NR. 104/2003, privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului – Click aici

  • LEGEA NR. 487/2002, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice – Click aici

  • LEGEA NR. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Click aici

  • LEGEA NR. 319/2006, a securității și sănătății în muncă – Click aici

  • LEGEA NR. 282/2005, privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice – Click aici

  • LEGEA NR. 3/2021, privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România – Click aici

  • LEGEA NR. 4/2021, privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 15/2022, privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina – Click aici

  • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 124/1998, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale – Click aici

  • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 1/2000, privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală – Click aici

  • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 109/2000, privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare – Click aici

  • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 18/2009, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI. NR. 696/2021, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 423/2022, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI. NR. 451/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 – Click aici

  • ORDINUL NR. 1068/627/2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 – Click aici

  • ORDINUL NR. 564/499/2021, pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora – Click aici

  • ORDINUL NR. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar – Click aici

  • ORDINUL NR. 904/2006, pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman – Click aici

  • ORDINUL 5/2020, privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți – Click aici

  • ORDINUL NR. 1100/2005, privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite – Click aici

  • ORDINUL NR. 1058/2003, pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor – Click aici

  • ORDINUL NR. 253/2018, pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative – Click aici

  • ORDINUL NR. 1134/C/2000, pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale – Click aici

  • ORDINUL NR. 1500/2009, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare – Click aici

  • ORDINUL NR. 488/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 – Click aici

  • ORDINUL NR. 527/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate – Click aici

  • ORDINUL NR. 429/C/2012, privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Click aici

  • ORDINUL NR. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare – Click aici

  • ORDINUL NR. 398/2019, pentru aprobarea Ghidului privind siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă – Click aici

  • ORDINUL NR. 1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic – Click aici

  • ORDINUL NR. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare – Click aici

  • ORDINUL NR. 1761/2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia – Click aici

  • ORDINUL NR. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale – Click aici

  • ORDINUL NR. 1214/2006, pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane – Click aici

  • ORDINUL NR. 1224/2006, pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale – Click aici

  • ORDINUL NR. 1226/2006, pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane – Click aici

  • ORDINUL NR. 1227/2006, pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă – Click aici

  • ORDINUL NR. 1228/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane – Click aici

  • ORDINUL NR. 1237/2007, privind aprobarea Nomenclatorului național al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică – Click aici

  • ORDINUL NR. 607/2013, pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare – Click aici

  • ORDINUL NR. 329/2018, privind aprobarea Normelor și Cerințelor de bună practică cu privire la standardele și specificațiile pentru implementarea sistemului de calitate în unitățile sanitare care desfășoară activități în domeniul transfuziei sanguine – Click aici

  • ORDINUL NR. 1343/2007, pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane – Click aici

  • ORDINUL NR. 1529/2013, privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale – Click aici

  • ORDINUL NR. 1142/2013, privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști – Click aici

  • ORDINUL NR. 868/542/2011, privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate – Click aici

  • ORDINUL NR. 15/1311/2018, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – Click aici

  • ORDINUL NR. 1192/745/2020, pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – Click aici

  • ORDINUL NR. 1070/628/2021, privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – Click aici

  • ORDINUL NR. 534/2021, pentru aprobarea Protocolului de medicină fizică și de reabilitare post-COVID-19 – Click aici

  • ORDINUL NR. 268/2013, privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate – Click aici

FARMACIE

  • LEGEA NR. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope – Click aici

  • LEGEA NR. 134/2019, privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate – Click aici

  • ORDINUL NR. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică – Click aici

  • ORDINUL NR. 1473/2018, pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman – Click aici

  • ORDINUL NR. 444/2019, pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice – Click aici

  • ORDINUL NR. 269/2017, privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente – Click aici

  • ORDINUL NR. 639/2006, pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii – Click aici

  • ORDINUL NR. 1032/2011, pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabilele aferente – Click aici

STATISTICĂ MEDICALĂ

  • ORDINUL NR. 1782/576/2006, privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi – Click aici

  • ORDINUL NR. 641/2021, privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea – Click aici

  • ORDINUL NR. 1984/1070/2021, pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 “Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” – Click aici

  • ORDINUL NR. 1123/2016, pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului – Click aici

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

  • LEGEA NR. 185/2017, privind asigurarea calității în sistemul de sănătate – Click aici

  • ORDINUL NR. 446/2017, privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor – Click aici

  • ORDINUL NR. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Click aici

  • ORDINUL NR. 298/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului – Click aici

  • ORDINUL NR. 1312/250/2020, privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului – Click aici

  • ORDINUL NR. 185/2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi – Click aici

  • ORDINUL NR. 147/2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi – Click aici

  • ORDINUL NR. 148/2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi – Click aici

  • ORDINUL NR. 32/2020, privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare – Click aici

  • ORDINUL NR. 432/2019, privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi – Click aici

  • ORDINUL NR. 322/2019, privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare – Click aici

  • ORDINUL NR. 10/2018, privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare – Click aici

  • ORDINUL NR. 1501/2016, privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice – Click aici

  • ORDINUL NR. 1502/2016, pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice – Click aici

  • ORDINUL 58/2021, privind aprobarea bibliografiei și a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi și din serviciile de ambulanță publice – Click aici

RESURSE UMANE

  • LEGEA NR. 53/2003 – CODUL MUNCII – Click aici

  • LEGEA-CADRU NR. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 – CODUL ADMINISTRATIV –Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR 147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 132/2020, privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI. NR. 905/2017, privind registrul general de evidență a salariaților – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 497/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar – Click aici

  • ORDINUL NR. 1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public – Click aici

  • ORDINUL NR. 1628/2007, privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice – Click aici

  • ORDINUL NR. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal – Click aici

  • ORDINUL NR. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi – Click aici

  • ORDINUL NR. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice – click Click aici

ACHIZIȚII PUBLICE

  • LEGEA NR. 98/2016, privind achizițiile publice – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Click aici

 FINANCIAR-CONTABILITATE

  • LEGEA NR. 227/2015, privind CODUL FISCAL – Click aici

  • LEGEA NR. 207/2015, privind CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – Click aici

  • LEGEA NR. 500/2002, privind finanțele publice – Click aici

  • LEGEA NR. 82/1991, a contabilității – Click aici

  • LEGEA NR. 32/1994, privind sponsorizarea – Click aici

  • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv – Click aici

  • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – Click aici

  • ORDINUL NR. 2634/2015, privind documentele financiar-contabile – Click aici

  • ORDINUL 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – Click aici

  • ORDINUL NR. 2286/472/2022, privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (ALOCAȚIA DE HRANĂ) – Click aici

  • ORDINUL NR. 994/1994, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea – Click aici

  • ORDINUL NR. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia – Click aici

  • ORDINUL NR. 2861/2009, pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – Click aici

  • ORDINUL NR. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu – Click aici

COVID-19

  • LEGEA NR. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Click aici

  • LEGEA NR. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 197/2020, privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 197/2020, privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 20/2021, privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 657/2022, privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile – Click aici

  • ORDINUL NR. 487/2020, pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2 – Click aici

  • ORDNUL 1113/2021, privind aprobarea Protocolului pentru suportul respirator non-invaziv al pacienților adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI – Click aici

  • ORDINUL NR. 1829/2020, pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 – Click aici

  • ORDINUL NR. 1513/2020, pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 – Click aici

  • ORDINUL NR. 1309/2020, privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 – Click aici

  • ORDINUL NR. 1334/2022, privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a Listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență – Click aici

  • ORDINUL NR. 316/2021, privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății “Alerte MS” – Click aici

PSI-SU

  • LEGEA NR. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu – Click aici

  • ORDINUL NR. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor – Click aici

  • ORDINUL NR. 129/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă – Click aici

  • ORDINUL NR. 712/2005, pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile – Click aici

DIVERSE

  • LEGEA NR. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public – Click aici

  • LEGEA NR. 672/2002, privind auditul public intern – Click aici

  • LEGEA NR. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei – Click aici

  • LEGEA NR. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative – Click aici

  • LEGEA NR. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice – Click aici

  • LEGEA NR. 16/1996, privind Arhivelor Naționale – Click aici

  • LEGEA NR. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România – Click aici

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 92/2021, privind regimul deșeurilor – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1126/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia – Click aici

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 599/2018, pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate – Click aici

  • ORDINUL NR. 112/2007, privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen – Click aici

  • ORDINUL NR. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice – Click aici

  • ORDINUL NR. 1284/2012, privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice – Click aici

  • ORDINUL NR. 252/2004, pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern – Click aici

  • ORDINUL NR. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale – Click aici

NOUTĂȚI LEGISLATIVE / ACTE NORMATIVE MODIFICATOARE

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1133/2022, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259367

  • ORDINUL NR. 2706/2022, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259369

  • ORDINUL NR. 2705/2022, privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259325

  • ORDINUL NR. 2676/588/2022, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259233

  • ORDINUL NR. 602/2022, pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259250

  • ORDINUL NR. 2735/2022, privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259428

  • ANEXA la ORDINUL NR. 2735/2022, privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Monitorul Oficial din 19.09.2022 – nr. 916Bis – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  • ORDINUL NR. 2736/2022, privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259435

  • ANEXA la ORDINUL NR. 2736/2022, privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Monitorul Oficial din 19.09.2022 – nr. 917Bis – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  • ORDINUL NR. 1667/2194/772/4079/2022, pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259444

  • ANEXA la ORDINUL NR. 1667/2194/772/4079/2022, pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – Monitorul Oficial din 19.09.2022 – nr. 918Bis – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  • ORDINUL NR. 2768/2022, pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 – Monitorul Oficial din 21.09.2022, Partea I – nr. 926 – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  •  ORDINUL NR. 2783/2022, privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative – Monitorul Oficial din 21.09.2022, Partea I – nr. 926 – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  • ORDINUL NR. 2828/2022, privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259815

  •  ORDINUL NR. 2821/2022, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice –https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259851 

  • ORDINUL NR. 2861/789/2022, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/259877ORDINUL nr. 2.908/800/2022, pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la

  • Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale  de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora – ORDIN 2908 05/10/2022 – Portal Legislativ (just.ro)

  • ORDINUL nr. 3.160/ 2022, pentru aplicarea în trimestrul II 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260316

  • ORDINUL nr. 3.163/803/2022, pentru modificarea anexei nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260350

  • ORDINUL nr. 3.164/787/2022, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260352

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137/ 2022 – privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260372

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.237/ 2022, privind aprobarea Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, precum și a metodologiei de aprobare a investițiilor finanțate din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260388

  • ORDINUL NR. 3180/2022, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260557

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1270/2022, privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260595

  • ORDINUL C.N.A.S. NR. 867/2022, pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260666

  • ORDINUL C.N.A.S. NR. 869/2022privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare unice pe țară, fără regim special – Monitorul Oficial din 21.10.2022, Partea I – nr. 1029 – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1346/2022, privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate – Monitorul Oficial din 03.11.2022, Partea I – nr. 1069 – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

  • ORDINUL nr. 3.322/909/2022, privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora – – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261019 ;   Monitorul Oficial din 04.11.2022, Partea I – nr. 1070bis – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

Documente / regulemente interne