Anunțuri angajare pe perioadă nedeterminată: referent de specialitate, bucătar, lăcătuș, instalator, muncitor necalificat, brancardier, îngrijitor curățenie

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumatiziologie „Leon Daniello„ cu sediul in: localitatea Cluj-
Napoca, strada B.P.Haşdeu, nr. 6, judeţul Cluj, organizează concurs /examen conform Legii
153/2017 şi prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată. de H.G. nr. 1027/2014, coroborată.
cu Hot.497/2010. pentru ocuparea urrnătoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

Nr.
posturi
Denumire postStudiiLoc muncă
1 /2Referent de specialitate debutantSComp. Administrativ-Aprovizionare
2BucatarM, GBloc Alimentar
1Muncitor calificat IV — LăcătuşM, GCompartimentul Tehnic
1Muncitor ca1ificat IV — InstalatorM, GCompartimentul Tehnic
2Muncitor necalificatGBIoc Alimentar
2BrancardierGSecţia Non-Covid Pneumol.I şi II
1Ingrijitor curăţenieGLaboratorul Analize Medicale
1Ingrijitor curăţenieGDispensarul TBC

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Bucătar debutant: Certificat de calificare în meserie.
  • Instalator tehnico sanitar şi gaze (muncitor IV): Certificat de calificare în
    meserie.
  • Lăcătuş (muncitor IV): Certificat de calificare în meserie.
  • Muncitor necalificat (bloc alimentar): Scoala generală.
  • Brancardier: Scoala generală
  • Ingrijitor curăţenie: Scoala generala.

In vederea participării la concurs, candidatul depune la Biroul Resurse Umane (RUNOS) un
dosar de concurs care va contine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii spitalului organizator.
b) Copia actului de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie, după caz.
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări.