ANUNŢ CONCURS/EXAMEN PENTRU FUNCŢIE DE CONDUCERE

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere


SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: loc.CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor funcţii specifice comitetului director, conform HG NR.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordin nr. 284/12.02.2007:


Denumirea funcţie: Director medical

Nivelul studiilor: 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
Vechimea necesară: – au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă: – în data de 19 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul spitalului;
 • Proba susţinerea proiectului de specialitate:- în data de 22 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul spitalului;
 • Proba interviu: – în data de 26 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul spitalului.
 • Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 8 aprilie 2021, la sediul spitalului, Biroul RUNOS.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-597453 interior 138.

MANAGER
Dr.MUREŞAN VASILE

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN
pentru funcția de DIRECTOR MEDICAL

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea
studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică, aşa cum este definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
k) Chitanța, taxa de participare la concurs. (se plătește la casieria spitalului)

BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR MEDICAL 2021

 1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicată)privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. HOTĂRÂRE nr. 140 din 2018
  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.
 3. ORDIN nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
  4.Ordinul Ministerului Sănătaţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească,precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 1778/2006.
  5 Ordinul Ministerului Sănătaţii Publice nr.914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare ,cu modificările şi completările ulterioare.
 4. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 5. Ordin al Ministrului Sanatatii Publice nr.921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordin  al Ministrului Sanatatii Publice nr.1782/2006 ,privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi  spitalizare de zi,cu modificările şi completările ulterioare.
 7. ORDIN nr. 840 din 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.
 8. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MSP nr.1.410/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  11.Legea nr.487/2002-Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi Normele de aplicare a acesteia(Ordinul MSP nr. 488/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului- Editura Public H Press, 2006, Bucureşti

 TEME –CADRU PENTRU PROIECTUL /LUCRAREA DE SPECIALITATE :

 1. Imbunătăţirea structurii şi organizării spitalului:
     a) Analiza circuitelor funcţionale;
     b) Analiza structurii pe secţii (clinice,paraclinice,ambulator ,etc.)
     c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
     d) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.
 2. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital:
      a) Analiza activității clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate
      b) Analiza fluxurilor de date clinice pe tipuri de servicii furnizate
      c) Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la neviole bilnavilor
      d) Propuneri de îmbunătățire a performanței spitalului pe baza analizei activității clinice
 3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității:
     a) Calitatea serviciilor
     b) Calitatea datelor raportate
     c) Calitatea personalului .