Anunt angajare registrator medical debutant, brancardier

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello„ cu sediul în: localitatea Cluj-
Napoca, strada B.P.Haşdeu, nr.6, judeţul Cluj, organizează. concurs /examen conform Legii
153/2017 şi prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, coroborată
cu Hot.497/2010. pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante pe perioadă
determinată:

Nr.
posturi
Denumire postStudiiLoc muncă
1 Registrator medical debutantaMComp. evaluare şi statistic medicală
1BrancardierGComp. ATI

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice de participare la concurs:

Registrator medical debutant: Diplomă de bacalaureat
Brancardier: Şcoala generală

In vederea participării la concurs, candidatul depune la Biroul Resurse Umane (RUNOS) un
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii spitalului organizator,
b) Copia actului de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie, după caz,
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor,In copie,
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii.
g) Curriculum vitae în limba română.