ANUNȚ ANGAJARE: MEDIC SPECIALIST, ATI

 • Post author:
 • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca, organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. Nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, următorul post temporar vacant:

Medic specialist, în specialitatea ATI

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști, confirmați în specialitatea ATI.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care dorește să concureze;
 • copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs ;
 • dovadă /înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455, alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin (1) lit d) sau e), respectiv la art.628 ali.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
 • chitanța de plată a taxei de concurs.
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria spitalului.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse Umane , în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunț , iar concursul se va organiza în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0264 – 597453 interior 138 .