Strategie Nationala Anticoruptie

DISPOZITIA nr. 114 din 30.07.2019

Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, vazand Dispozitia nr. 255/2017 privind aprobarea unor masuri in vederea implementarii, Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016-2020, in conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii nr. 544/2001 privind liberul acees la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
  • Legea nr. 57112004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
  • Hotararii Guvemului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparent institutionala si de prevenire a coruptiei a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;

In temeiul drepturilor conferite prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 922 din 2006 privind atributiile Comitetului Director, dispune:

Art. 1 – Se aproba aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, conform Declaratiei prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2 – Doamna Director Medical Dr. Daniela Boldeanu se desemneaza responsabil cu implementarea, la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020.

Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Oficiului Juridic.

Art. 4 – Prezenta dispozitie se comunica persoanei nominalizate, birourilor si compartimentelor din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca.


Anexa nr. 1 la DISPOZITIA nr. 114 din 30.07.2019

Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticorupptie 2016-2020

In temeiul prevederilor Hotararii Guvemului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparent institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public,


SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO”

In calitate de spital public, reprezentat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 95/2006 privind administratia publica locaIa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Manager Dr. Vasile Muresan,adera la valorile fundamentale si la principiile prom ovate de catre Strategia Nnationala Anticoruptie, prin implementarea acestora la nivelul institutiei si isi asuma obiectivele Strategiei Nationale Anticoruptie, precum si mecanismul de monitorizare a acesteia.


Ca urmare, Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca sustine lupta anticoruptie si adopta prezenta declaratie, prin care:

Condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si isi exprima in mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele pe care le are la dispozitie. In acest sens, conducerea si personalul institutiei adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, asa cum acestea sunt definite in cuprinsul strategiei, sustinand toate demersurile anticoruptie si masurile de promovare a integritatii institutionale.

Avand ca repere principalele valori fundamentale si principiile promovate de SNA, conducerea si personalul institutiei se obliga sa declare orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu, sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati, sa considere interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atributiilor de serviciu si sa nu se foloseasca de prerogativele functiei publice pentru obtinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane propiate. Totodata, acestia se obliga sa asigure accesul neingradit la informatiile de interes public, transparenta in procesul declzional, precum si consultarea societatii civile in cadrul acestuia.

Sustine si promoveaza implementarea cadrului legislativ anticoruptie ce vizeaza, in principal, prevenirea coruptiei in institutiile publice, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea anticoruptiei prin masuri administrative, aprobarea planurilor de integritate si dezvoltarea sistemului national de monitorizare a SNA. Autoevalueaza periodic, semestrial, si informeaza Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a masurilor peventive obligatorii.


Conducerea si personalul institutiei va efectua toate demersurile necesare in vederea detectarii vulnerabilitatilor specifice institutiei si va aplica masurile preventive, consolidand integritatea si transparenta, prin sustinerea masurilor anticoruptie si a standardelor etice profesionale la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca.


Vizualizare document in format pdf


Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca, in perioada 2019-2020, a Strategiei Nationale Anticoruptie