CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR MEDICAL

Spitalul  Clinic  de  Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca , organizează  concurs conform Ordinului 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele funcţii specifice comitetului director:

Denumirea funcţie:- Director medical

 Criterii generale de înscriere la concurs:

– au domiciliul stabil în România;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–  nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.


Criterii specifice pentru:

–    Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină ;

 • Sunt confirmaţi cel puţin  medic specialist;
 • Au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– Proba scrisă:                                                – în data de 10 oct.2017, ora 10.00, la sediul spitalului;

– Proba susţinerea proiectului de specialitate:- în data de  12 oct.2017, ora 10.00, la sediul spitalului;

– Proba interviu:                                             –  în data de 12 oct.2017, ora 14.00, la sediul unităţii.


Dosarele de înscriere pentru funcţia de Director medical, se depun la Biroul RUNOS în perioada 14 –29 septembrie 2017 între orele 8,30 – 14,30 şi trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2.  b) copie de pe actul de identitate;
 3.  c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) copie de pe certificatul de medic specialist;
 5.  e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7.   g) cazierul judiciar;
 8.   h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este      definită prin lege;
 9.  i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. j)  proiectul de specialitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 400 lei, se achită la casieria spitalului până în ultima zi de depunere a dosarelor.

Bibliografia şi temele pentru proiect sunt disponibile pe pagina oficială a spitalului www.pneumocluj.ro, secţiunia Ştiri şi Comunicate.

VIZUALIZEAZA BIBLIOGRAFIE SI TEME PENTRU PROIECT