CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Spitalul  Clinic  de  Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca , organizează  concurs conform Ordinului 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele funcţii specifice comitetului director:

Denumirea funcţie:- Director Financiar-contabil

Criterii generale de înscriere la concurs :

–  au domiciliul stabil în România;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–  nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.


Criterii specifice pentru director financiar-contabil:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau

echivalentă în profil economic;

– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru Director financiar-contabil:

– Proba scrisă:                                                – în data de 13 oct.2017, ora 09.00, la sediul spitalului;

– Proba susţinerea proiectului de specialitate:- în data de  16 oct.2017, ora 09.00, la sediul spitalului;

– Proba interviu:                                             –  în data de 16 oct.2017, ora 134.00, la sediul unităţii.


Dosarele de înscriere pentru funcţia de Director financiar-contabil, se depun la Biroul RUNOS în perioada 15  septembrie  –  4 octombrie 2017 între orele 8,30 – 14,30 şi trebuie să conţină următoarele documente:

  1. a) cererea de înscriere;
  2. b) copie de pe actul de identitate;
  3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
  4. d) curriculum vitae;
  5. e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  6. f) cazierul judiciar;
  7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
  8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  9. j) proiectul de specialitate;

Taxa de înscriere la concurs este de 400 lei, se achită la casieria spitalului până în ultima zi de depunere a dosarelor.

Bibliografia şi temele pentru proiect sunt disponibile pe pagina oficială a spitalului www.pneumocluj.ro, secţiunia Ştiri şi Comunicate.

VIZUALIZEAZA BIBLIOGRAFIE SI TEME PENTRU PROIECT