ANUNT CONCURS SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE (MEDIC PRIMAR)

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA, scoate la concurs, in conformitate cu Ord.M.S.P. nr.1406/2006, coroborat cu prevederile art.185 din LEGE nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările si completările ulterioare următoarea  funcţie:

 • Şef Laborator analize medicale (medic primar)

Vizualizare anunt in format pdf


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • Cerere în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
 • Copie xerox a diplomei de studii;
 • Adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa Ord. 1406/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef  laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice;
 • Declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 • Declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 • Certificatul privind starea de sănătate;
 • Dovada /adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
 • Copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 • Un proiect de management privind evoluţia viitoare a laboratorului;
 • Chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 400 lei şi se achită la casieria spitalului. Toate actele trebuie să fie in termen de valabilitate la data depunerii.

La concurs sau examen se pot prezenta medici primari cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

La concurs sau examen pentru ocuparea funcţiei de şef de laborator analize medicale, se pot prezenta medici primari cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea medicină de laborator, specialitate pe care o practică în mod curent şi sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţiile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art.5 din Ordinul 1406 cu modificările și completarile ulterioare nu pot participa la concursul sau examenul.


Concursul/examenul va consta în următoarele probe:

 • Interviu, susţinerea proiectului de management
 • Proba scrisă
 • Proba clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului/examenului, se susţine după întrebări cu subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă.

Proba clinică sau practică se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii , în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează după  90 de zile de la publicarea în ,,Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUNOS, tel. 0264-597453 int.138