ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – MEDIC SPECIALIST SPECIALITATE ATI

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant, aprobat prin ORD 869/2015


Denumirea postului:  Medic specialist Specialitate ATI

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști, confirmați în specialitatea în care se publică postul.


Dosarul  de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care dorește să concureze;
  • copie de pe  diploma de licență şiadeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute laart.455, alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 laOrdinul M.S. Nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • chitanța de plată a taxei de concurs.
  • Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse Umane, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunț, iar concursul se va organiza în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 19.02.2018, la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138