Anunt concurs pentru post contractual – Asistent medical generalist

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: loc.CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a următorului  post contractual, conform H.G. nr. 497/2010:

Denumirea postului:1 post de – Asistent medical generalist

 • pe perioadă determinată, (3 luni)
 • nivelul studiilor: postliceale,

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 14.12.2017, ora 10.00, la sediul spitalului;

Proba practică şi interviul vor fi stabilite de către comisia de concurs, în urma corectării lucrărilor.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  07.12.2017,  la sediul spitalului, Biroul RUNOS.

Actele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia sunt afişate pe pagina de internet a spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-597453 interior 138.


                     DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:  

 • Cerere participare la concurs
 • Copie după actul de identitate; nastere, Certif. Casatorie
 • Copie după actul de studii
 • Copia Carnetului de Muncă, şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi specialitate
 • Cazier juridic
 • Adeverinţă de la medicul de familie
 • Certificatul de Membru şi   Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de OAMMR Cluj
 • Adeverinţă de participare la concurs de la OAMMR Cluj
 • Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă.

Copiile se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate.


TEMATICA    PENTRU   CONCURS – ASISTENTE MEDICALE

DISPENSARUL  TBC

 1. Tuberculoza pulmonara – ,,Manual de medicina interna’’ Corneliu Borundel
 2. Explorarea functionala a aparatului respirator si E.C.G. de repaus si effort-,,Tehnici special e de ingrijire  a bolnavilor’’ clasele XI,XII
 3. Administrarea medicamentelor –,,Tehnici special e de ingrijire  a bolnavilor’’clasele IX,X
 4. Precautiuni universal e,spalarea mainilor si dezinfectia pielii,echipament personal de protectie ,,Ghid practic de management al expunerii accidentale la produsele biologice’’