Anunt concurs pentru post contractual – Medic Specialist Radiolog – Competenta in CT (Tomografie Computerizata)

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” cu sediul in: loc. Cluj-Napoca, str, B.P. Hasdeu nr. 6, jud. Cluj, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare urmatorul post vacant:


1. Denumirea postului: 1 Medic Specialist Radiolog – Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala

Conditii de participare la concurs:

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti, confirmati in specialitatea in care se publica postul si cu competenta in CT (Tomografie Computerizata).


2. Dosarul de inscriere: 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

  • cerere de inscriere in care se mentioneaza postul pe care doreste sa concureze;
  • copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
  • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • acte doveditoare, pentru calcularea punctajului, prevazute in Anexa nr. 3 la ordin;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  • chitanta de plata a taxei de concurs. (taxa de concurs este de 150 lei).
  • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Inscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse Umane (RUNOS), in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se va organiza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata Medicala”.


Mentionam ca ne incadram in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli finantate prin fondul unic de asigurari sociale de sanataet si ca posturile solicitate se incadreaza in normativele de personal.


Relatii suplimentare se pot obtine la telefon – 0040 264 597453 interior 138

Vizualizare anunt in format .pdf