Regulament de Ordine Interioara

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului Director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca din data de ………………… prin Hotărârea nr .…….. şi este valabil începând cu data de 01.01.2018 cu consultanța reprezentanților Sindicatului SANITAS. Regulamentul de Ordine Interioara cuprinde regulile si normele de conduit necesare pentru desfasurarea activitatii spitalului in conditii optime.

Art.1.

(1). Regulamentul Intern, întocmit conform prevederilor Legii 95/2006 si Legii 53/2003-Codul Muncii, republicată cu modificarile ulterioare, Contractului Colectiv de munca la nivel de ramura, stabileste totalitatea raporturilor individuale de munca si aplicarea reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, jurisdictia muncii, normele de disciplina muncii, sanatate si securitate în munca din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca. Regulamentul Intern se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata contractului de munca, modalitatea de salarizare sau timpul de munca.

(2). Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru:

a) personalul încadrat într-o alta unitate, care efectueaza stagii de pregatire profesionala, cursuri de perfectionare, specializare;

b) firmele care asigura diverse servicii în incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul în afara atributiilor si clauzelor prevăzute în contracte încheiate între părți (curățenia spitalului, păstrarea liniștii și păstrarea integrității bunurilor cu care intră în contact).

Art.2.

Prezentul regulament de ordine interioara stabileste obligatiile angajatorului precum si pe cele ale salariatilor, cuprinde dispozitii referitoare la organizarea timpului de munca si de odihna, disciplina muncii, recompensele ce pot fi acordate, modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare, precum si persoanele care au dreptul de a le aplica.

Art.3.

Disciplina la locul de munca reprezinta sistemul de norme care reglementeaza comportarea salariatilor în procesul de munca, adica în esentă totalitatea obligatiilor asumate prin încheierea contractului individual de munca.


Vizualizare document complet