Informatii privind internarea (criterii de internare)

Conform HOTĂRÂRII Nr. 117 din 27 martie 2013

Pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

SECTIUNEA A 8-A – Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

 

ART. 61 – alin. (3)

Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

  • a) spitalizare continuă;
  • b) spitalizare de zi.

 

ART. 61 – alin. (4)

Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:

  • a) naştere;
  • b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
  • c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
  • d) tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital;
  • e) diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

 

ART. 63 – alin. (2)

În unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme.

 

ART. 64 – alin. (1),(2),(3)

(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de  sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potential endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament, şi internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale, internările pentru persoanele private de libertate pentru care instant de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire şi transferul interspitalicesc.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele member ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.