Codul de conduita etica si profesionala al personalului contractual

Vizualizare document pdf


CAPITOLUL I

A. DOMENIUL DE APLICARE  SI PRINCIPII GENERALE:

Art.1 Codul de conduita etică și profesională a personalului din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj , stabilește norme de conduită etică și profesională și formulează principiile care trebuie respectate în relația cu pacienții, aparținătorii, colegii, în vederea cresterii încrederii prestigiului instituției.

Art.2

(1) Normele de conduită etică și profesională prevăzute de prezentul Cod, sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările ulterioare, indiferent de durata raporturilor de muncă sau de locul în care este prestată munca.

(2) Prevederile prezentului Cod de conduită etică și profesională, se aplică și persoanelor care lucrează în spital ca voluntari, contract de colaborare sau  medici rezidenți  ( care fac practică în spital).

Art.3 La elaborarea Codului de conduită etică și profesională a personalului din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj,  s-au avut în vedere prevederile Ordinului 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului din autoritățile și instituțiile publice, Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, Hotărârea nr. 2/2009 privind Codul de etică și deontologie al asistentului generalist, al moașei si al asistentului medical din România și Codul de Deontologie Medicală din 30.03.2012 al Colegiului Medicilor din România.

Art.4

(1) Prezentul Cod de conduită etică și profesională a personalului din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello este aprobat de Comitetul Director al spitalului.

(2) Dispozițiile Codului de conduită etică și profesională produc efecte pentru toți angajații din unitate de la data comunicării, iar noii angajați vor lua cunoștință de conținutul Codului de conduită etică și profesională anterior semnării contractului individual de muncă.

(3) Codul de conduită etică și profesională, va fi adus la cunoștința salariaților astfel:

 • prin intermediul șefilor de secție, laboratoare, compartimente, pentru personalul existent;
 • prin intermediul șefului biroului U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;
 • prin afișarea pe site-ul / la sediul unității , pentru persoanele

B. OBIECTIVE:

Obiectivele prezentului Cod de conduită etică și profesională urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației si a faptelor de corupție, prin:

 1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt al prestigiului unității și al personalului contractual;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului contractual în exercitarea funcției;
 3. crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și personalul contractual al Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.

C. PRINCIPII GENERALE:

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt urmatoarele:

 1. – prioritatea interesului public – principiul conform caruia personalul contractual are indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;
 2. – asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice– principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
 3. – profesionalism – principiul conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
 4. – impartialitate si nediscriminare – principiul conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
 5. – integritatea morala – principiul conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. – libertatea gandirii si a exprimarii principiul conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 7. cinstea si corectitudinea – principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu.

D. TERMENI SI EXPRESII:

In intelesul prezentului Cod de conduita etica si profesionala, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. personal contractual – persoana numita intr-o functie in cadrul Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj, in conditiile Legii 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
 2. functie – ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite, in temeiul legii, in fisa postului;
 3. interes public – acel interes care implica garantarea si respectarea de catre spital, a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor;
 4. interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor relatiilor, informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei;
 5. conflict de interese – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct sau indirect al angajatului  contractual,  contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute;
 6. informatie de interes public – orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatea unitatilor sanitare, indiferent de suportul ei; informatie cu privire la date personale – orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.
 7. Abatere – încălcarea unei dispoziţii cu caracter administrativ sau disciplinar.

CAPITOLUL II

NORME GENERALE  DE CONDUITA  PROFESIONALA   A  PERSONALULUI  CONTRACTUAL

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

 • Conducerea şi salariaţii entităţii publice cunosc şi susţin valorile etice şi valorile entităţii, respectă şi aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor.
 • Conducerea entităţii publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor.
 • Conducerea entităţii publice înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entităţii.
 • Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
 • Salariaţii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.
 • Conducerea şi salariaţii entităţii publice au o abordare constructivă faţă de controlul intern managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent.
 • Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toţi factorii vizaţi, în conformitate cu prevederile legale.
 • Personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu public de calitate   în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor         și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor  instituției, în limitele atribuțiilor stabilite  prin fișa
 • Personalul contractual trebuie să depună toate diligențele și să se asigure că orice intervenție cu caracter medical pe care o execută sau decizie profesională pe care o ia, respectă normele și obligatiile profesionale si regulile de conduită specifice cazului
 • In exercitarea functiei, personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.
 • Activitatea medicală poate fi desfășurată doar dacă personalul încadrat în unitate are o pregătire și practică suficientă în domeniu;
 • Dacă personalul medical consideră că nu are suficiente cunoștințe sau experiența pentru a asigura o asistență corespunzătoare, el va solicita un consult cu alți specialiști sau va îndrepta bolnavul la aceștia;
 • Personalul medical poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale profesionale;
 • Din momentul în care a răspuns unei solicitări, personalul medical este automat angajat moral să asigure bolnavului îngrijiri calificate, inclusiv prin îndreptarea pacientului la o unitate medicală sau la un specialist cu competențe superioare;
 • Încrederea pacientului constituie reflectarea poziției morale privind relația sa cu medicul și este susținută de calitățile morale înalte, de abilitățile profesionale ale personalului medical, manifestându-se prin convingerea personală de a respecta recomandările și prescripțiile    Încrederea pacientului reprezintă un indiciu al calității serviciului medical și este influențat direct de autoritatea profesională;
 • Fiecare membru al comunității medicale are obligația morală de a susține autoritatea profesională prin respectarea unor categorii etice comune generale, precum cinstea, demnitatea, disciplina, bunăvoința, politețea, respectul dezinteresat față de oameni.
 • Profesia medicală este incompatibilă cu duritatea, apatia, ignoranța,indiferența, aroganța, nerăbdarea, care afectează și discreditează atât autoritatea unui membru în parte, cât și a colectivului profesional, al medicinii în ansasmblu.

Art.6 Respectarea Constitutiei si a legilor:

 • Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 • Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor deninute.

Art.7 Loialitatea fata de institutia sanitara:

 • Personalul contractual are obligatia de a apara loialitatea prestigiului institutiei sanitare in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 • Angajatilor contractuali le este interzis:

– sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea unitatii, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

– sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care unitatea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

– sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

– sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile unitatii ori ale unor angajati contractuali;

– sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice , in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului ori unitatii in care isi desfasoara activitatea;

 • Prevederile 2, punctele 1-4 se aplica si dupa incetarea raporturilor de munca, pentru o perioada 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
 • Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala, nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.

Art.8 Libertatea opiniilor:

 • In indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor unitatii in care isi desfasoara activitatea.
 • In activitatea lor, angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.
 • In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

Art.9 Activitatea publica:

 • Relatiile cu mijloacele de informare in masa, se asigura de catre persoanele desemnate de managerul unitatii, in conditiile legii.
 • Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de managerul unitatii.
 • In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca, opinia exprimata, nu reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.

Art.10 Activitatea politica:

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

 1. – sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. – sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
 3. – sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoane fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
 4. – sa afiseze in cadrul unitatii insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor

Art.11 Folosirea imaginii proprii:

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Art.12 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei:

 • In relatiile cu personalul contractual din cadrul unitatii precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate
 • Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul unitatii, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;

b. dezvaluirea aspectelor vietii private;

c. formularea unor sesizari sau plangeri

 • Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii prin:

a. promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

b. eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

c. personalul medical isi va trata colegii asa cum isi doreste el insusi sa fie Blamarea, defaimarea colegilor in prezenta bolnavilor, a personalului sanitar, precum si orice expresie sau act capabil sa compromita increderea in medicul curant si autoritatea acestuia constituie o incalcare a regulilor etice;

d. personalul medical va cere parerea unui coleg sau va recomanda pacientului consultarea altor colegi in cazul cand considera ca propriile abilitati si cunostinte sunt insuficiente;

e. in cazul in care pacientul este consultat de un grup de specialisti, acestia se vor retrage pentru a discuta Dupa ce specialistii vor ajunge la un consens, medicul curant va comunica bolnavului rezultatul consultului.

f. in cadrul consultului medical comun, se va pastra atmosfera de stima si respect reciproc si se va exclude orice manifestare de superioritate fata de medicul Cazul respectiv si observatiile critice, nu se vor discuta in prezenta bolnavului sau a altor persoane straine, chiar daca este vorba de personal medical ce se afla in subordine.

g. medicul care a fost invitat pentru consult nu va examina ulterior pacientul din proprie initiativa, fara aprobarea medicului curant, cu exceptia cazurilor de urgenta

h. daca in urma consultului de catre un grup de specialisti, avizul acestora difera fundamental de cel al medicului curant, pacientul trebuie informat despre acest fapt. Medicul curant este liber sa se retraga in cazul cand parerea medicilor care au participal la consult prevaleaza in opinia pacientului sau a rudelor acestuia.

i. daca propunerea pentru consult medical vine din partea pacientului sau a rudelor acestuia, medicul curant este obligat sa organizeze consultul.

Art.13 Conduita in cadrul relatiilor internationale:

 • Personalul contractual care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international, are obligatia sa programeze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.
 • In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii  privind  aspecte  nationale  sau  dispute internationale
 • In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.

Art.14 Informarea pacientului:

 • Personalul medical, trebuie sa ofere pacientului, la cererea acestuia, informatii depline si inteligibile despre starea sanatatii sale, etapele tratamentului, riscurile si rezultatele scondate
 • In cazul in care sunt intocmite documente medicale, persoana la care se refera documentul emis, trebuie informata cu privire la continutul acestuia.
 • Maniera de prezentare a informatiei, necesita o doza de optimism, trebuie sa inspire speranta si incredere, fara a omite importanta factorului risc.
 • Personalul medical trebuie sa respecte dreptul de decizie al pacientului, fara a-i impune convingerile personale si fara a exercita presiuni psihice asupra acestuia.
 • Cu cat actul medical preconizat este mai complex si mai riscant, cu atat informarea pacientului cu privire la riscurile  si  alternativele  posibile trebuie sa fie mai amplu.
 • Diagnosticul grav, trebuie adus la cunostinta pacientului cu prudenta si tact, tinandu-se cont de starea psihica a acestuia.
 • Diagnosticul va fi comunicat familiei doar cu consimtamantul In cazul in care medicul, dupa o consultare comuna cu colegii sai sau cu alti specialisti ( la necesitate) considera ca dezvaluirea diagnosticului nefavorabil va afecta starea psiho-afectiva a pacientului, cu inducerea unor pericole pentru starea sanatatii lui, se va omite comunicarea deplina a acestuia. Diagnosticul real nu se va divulga nici in cazul cand pacientul declara din start ca nu doreste sa afle adevarul. In asemenea caz, pot fi informati unii membri ai familiei pacientului, conform indicatiilor acestuia.

Art.15 Confidentialitatea si secretul profesional:

 • Confidentialitatea este dreptul  pacientului de  a nu divulga  informatia referitoare la starea sanatatii sale fizice si psihice, la aspectele intime ale vietii personale.
 • Secretul profesional este obligatia personalului medical de a nu divulga unor terte persoane informatia cunoscuta in cadrul activitatii sale profesionale fara acordul pacientului, cu exceptia situatiilor cand aceasta este solicitata de catre organele judiciare sau prezinta pericol pentru societate, pentru persoane aparte sau pentru insusi pacientul.
 • Divulgarea informatiei private, in cazurile de exceptie mentionate, trebuie sa se faca cu precautie, fara a aduce prejudicii morale pacientului, cu maxim respect pentru demnitatea acestuia.

Art. 16 Consimtamantul/acordul informat al pacientului:

 • Consimtamantul este exprimat in conditiile legii.
 • Consimtamantul pacientului poate fi acceptat in forma verbala, cu prezenta obligatorie a martorilor ( rudele pacientului si personalul medical) sau in forma scrisa, unde vor fi indicate explicit denumirea si conditiile actului medical preconizat, riscurile posibile, fiind confirmat obligatoriu prin semnatura pacientului si a personalului medical.
 • Consimtamantul va fi considerat implicit in cazurile cand pacientul se prezinta de sine statator pentru a beneficia de anumite servicii medicale ( analize de laborator, control profilactic) sau cand este solicitata o consultare medicala la domiciliu.
 • Consimtamantul va fi acceptat doar dupa informarea deplina a pacientului cu privire la diagnostic, alternativele terapeutice, riscurile si avantajele acestora.
 • Consimtamantul este valid doar daca pacientul este lucid si  are discernamant, fiind capabil sa reproduca corect informatia privind starea sanatatii Personalul medical trebuie sa se asigure ca decizia pacientului nu este luata intr-un moment de afect sau de suprasolicitare psihica a acestuia, precum si in deplinatatea  facultatilor  mintale.  In cazurile mentionate, in folosul pacientului, personalul medical poate apela la  ajutorul rudelor sau persoanelor apropiate, care pot influenta decizia persoanei bolnave sau au putere de decizie prin lege. In lipsa acestora, personalul medical va decide in conformitate cu datoria  profesionala, obiectivul primordial fiind viata si sanatatea pacientului.
 • In situatia pacientilor minori sau a persoanelor fizice incapabile sau cu capacitate de exercitiu restransa sau limitata, consimtamantul va fi exprimat de tutore sau alti reprezentanti.
 • In cazul cand personalul medical va stabili ca decizia reprezentantului legal nu este in interesul pacientului, se va apela la constituirea unei comisii de arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul si a lua decizia, considerand drept un imperativ primar binele pacientului.
 • In cazul cand motivul incertitudinilor depaseste competenta profesionala si are aspect social, juridic sau alt aspect non-medical, se recomanda consultarea comitetelor de etica existente, care se vor pronunta in acest sens prin emiterea recomandarilor respective.

Art.17 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor:

Angajatii contractuali, nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice avantaj, care le sunt destinate personal,familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afeceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

Art. 18  Participarea la procesul de luare a deciziilor:

 • In procesul de luare a deciziilor, angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.
 • Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unor decizii de care institutia publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Art. 19 Obiective in evaluare:

 • In exercitarea atributiilor specific functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul  contractual din subordine.
 • Personalul contractual de conducere, are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism sau discriminare.
 • Personalul contractual de conducere, are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie sau alte criterii neconforme cu principiile stipulate in acest cod.

Art. 20 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute:

 • Personalul contractual are obligatia de a nu folosi  atributiile  functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
 • Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 • Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin
 • Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale

Art. 21 Utilizarea resurselor publice:

 • Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a institutiei publice, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
 • Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.
 • Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea eficienta si utila a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
 • Personalul contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice, ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica institutiei publice pentru realizarea acestora.

Art. 22 Limitarea participarii la achizitii, concesiuni sau inchirieri:

 • Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a – cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

b – cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

c – cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut

 • Dispozitiile 1, se pot aplica corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrative-teritoriale.
 • Angajatilor contractuali le este interzis furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de
 • Prevederile 1-3, se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

REGLEMENTARI   SPECIFICE  PERSONALULUI CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Art. 23 Principiile care stau la baza activitatii de control financiar preventiv:

(1) Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate, se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) Competenta Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu, trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop, aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.

b) Independenta decizionala in conditiile separarii Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu, este independenta in luarea deciilor si acestuia nu I se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale,intreprinse cu buna-credinta, in exercitarea atributiilor sale si in limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate.. Conducerea entitatii publice in care se  exercita activitatea de  control  financiar preventiv  propriu,  este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare si control al operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite.

c) Obiectivitate. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si, mai ales, in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de subiectivism.

d) Conduita. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu, trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate, sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie.

e) Confidentialitatea. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept sau in situatia in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala.

f)  Incompatibilitatea.

 • Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv, persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz de serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.
 • Daca in cazul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu, timp de doi ani de la aplicarea Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei, nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.

CAPITOLUL III

Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala   pentrupersonalul contractual

Art. 24 Sesizarea

 • Conducerea Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj, Directia de Sanatate Publica Cluj, Consiliul Judetean Cluj, pot fi sesizate de orice persoane cu privire la:

a) – incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre angajatii contractuali;

b) – constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice

 • Sesizarea prevazuta la (1), nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.
 • Angajatii contractuali nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea cu buna-credinta a organelor disciplinare competente, in conditiile
 • Conducerea Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj, Directia de Sanatate Publica Cluj, Ministerul Sanatatii, Consiliul Judetean Cluj, in functie de situatie, vor verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care au facut sesizarea.

Art. 25 Solutionarea sesizarii

 • Rezultatele activitatii de centralizare a sesizarilor sau petitiilor,  se consemneaza intr-un raport/proces-verbal, in baza caruia conducerea Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Directia de Sanatate Publica Cluj, Ministerul Sanatatii, Consiliul Judetean Cluj , in functie de situatie, vor formula recomandari cu privire la modul de corectare a deficientelor constatate
 • Recomandarile conducerii Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj, Directiei de Sanatate Publica Cluj, Ministerul Sanatatii, Consiliului Judetean Cluj, in functie de situatie, vor fi comunicate:

a) – angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

b) – angajatului contractual care face obiectul


CAPITOLUL  IV

Dispozitii finale

Art. 26 Raspunderea

 • Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita, atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii;
 • Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile Legii 53/2003 republicata.
 • In cazul in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organelor de urmarire penala competente, in conditiile
 • Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice si
 • Personalul contractual raspunde patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca

Art. 27 Asigurarea publicitatii

Pentru informarea angajatilor se va asigura afisarea codului de conduita la sediul spitalului, intr-un loc vizibil, precum si pe site-ul spitalului.

Art. 28 Enumerarea normelor  de conduita  si de integritate a personalului contractual nu este limitativa ci se completeaza de drept cu cele cuprinse in prevederile legale in vigoare.

Art. 29 Intrarea in vigoare

Prezentul cod intra in vigoare de la data aprobarii lui de catre Comitetul Director al Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj , 7.09.2018.